Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2019

derida
4014 8076
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagameofthrones gameofthrones
derida
8920 6639 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahormeza hormeza

May 13 2019

derida
5044 2cee
Reposted fromczinok czinok viakokoloko kokoloko
derida
1095 a52f 500
Reposted fromsavatage savatage viaOverseerSkretu OverseerSkretu
derida
derida
7038 8889 500
Reposted fromcolourofmoonlight colourofmoonlight
derida
4170 deca
Reposted fromEtnigos Etnigos viazupson zupson
derida
8005 83a6
Reposted fromlaters laters viaAmericanlover Americanlover

May 12 2019

derida
0325 4e6e
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viazupson zupson
derida
4341 346a 500
Reposted fromPoranny Poranny viahormeza hormeza
derida
7651 6634 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaOverseerSkretu OverseerSkretu
derida
3814 80a7 500
AcidVille by Hristo Chukov
Reposted fromcorvax corvax
derida
8192 6ae1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaOverseerSkretu OverseerSkretu
derida
Reposted fromFlau Flau viakokoloko kokoloko
derida
2906 87e8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahormeza hormeza
derida
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka viahormeza hormeza
derida
7814 21e0 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viakokoloko kokoloko
derida
8793 42ec 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viahormeza hormeza
derida
7477 d064 500
Reposted frommiststueck miststueck viahormeza hormeza
derida
6895 94a0
Reposted fromapotheosis apotheosis viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl