Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2019

derida
6895 94a0
Reposted fromapotheosis apotheosis viahormeza hormeza
derida
0606 019b 500
Reposted fromsoftboi softboi viahormeza hormeza
derida
1449 e716 500
Reposted fromPoranny Poranny viahormeza hormeza
derida
9891 d2ef
Reposted fromsoftboi softboi viahormeza hormeza
derida
8982 2c0f 500
Reposted fromzciach zciach viahormeza hormeza
derida
9758 76d5
Reposted fromEtnigos Etnigos viaVostok Vostok
derida
9873 d36f
Reposted fromsoftboi softboi viaVostok Vostok
derida
9775 0140 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianitael nitael
4719 9ea6 500
Reposted fromjacie jacie viahormeza hormeza
derida
derida
Aż 95% paliwa do wystrzelenia rakiety zużywa się w chwili jej startu, a tylko 5% na cały lot. Podobnie jest z procesem zmiany: 85% energii zużywamy do przezwyciężenia ego, a tylko 5% na samą zmianę. Ego stara się za wszelką cenę powstrzymać nas od działania i to jeszcze zanim zaczniemy cokolwiek robić. Kiedy jednak pokonamy tą przeszkodę, działanie zacznie nabierać rozpędu. 
— Yehuda Berg
Reposted fromagatiszka agatiszka viahormeza hormeza
derida

Chodź, nadrobimy zaległości, masz na sobie tyle miejsc niewycałowanych.

— Piotr Adamczyk
Reposted fromnaturalginger naturalginger viahormeza hormeza
derida
Mam głębokie przeświadczenie, że akceptacja drugiego człowieka jest szansą porozumienia. Jeśli dasz komuś wolność, to kiedyś powróci.
— Jacek Braciak
Reposted frommhsa mhsa viahormeza hormeza
derida
2633 4ee8
Reposted fromsavatage savatage vianitael nitael
derida
3140 8cd4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaVostok Vostok
derida
2419 22e0
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaVostok Vostok
derida
2962 02c5
Reposted fromEtnigos Etnigos viaVostok Vostok
derida
1915 a109 500
Reposted fromMountainGirl MountainGirl viaVostok Vostok
derida
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahormeza hormeza
derida
5595 4edf 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl