Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2018

derida
6657 5106 500
Reposted fromOFFka OFFka viabanshe banshe
derida
9608 3dc5 500
Reposted frompalesoap palesoap viaCannonball Cannonball
derida
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
derida
Reposted frompomruki pomruki viairmelin irmelin
derida
7827 0d17 500
Reposted fromkrzysk krzysk viastrzepy strzepy
derida
4418 a6cf
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viastrzepy strzepy

September 09 2018

derida
5298 b0df 500
Reposted fromseaweed seaweed viacorvax corvax
derida
5245 a881 500
Reposted fromfapucino fapucino viaOverseerSkretu OverseerSkretu
derida
6840 8a46
Reposted fromJamalus Jamalus viastrzepy strzepy
derida
0774 c2a2
Reposted fromkrolik krolik viastrzepy strzepy
derida
Im wrażliwszy człowiek, tym trudniej mu zbliżyć się z podobnym sobie. Potrzeba wielu dziesiątków, setek sprzyjających okoliczności. Każde kolejne odkrycie czegoś wspólnego zbliża zaledwie o mały krok. A wystarczy jedno nieporozumienie, by wszystko przepadło.
— Aleksander Sołżenicyn, Oddział chorych na raka
Reposted fromyourtitle yourtitle viaVostok Vostok
derida
Reposted frompsychedelix psychedelix viaVostok Vostok
derida
Nie rezygnuje się z ludzi, których się
kocha.
— Chuck Bass
Reposted fromcappaque cappaque viaVostok Vostok
derida
9900 03ec 500
Reposted fromspokodama spokodama viaVostok Vostok
derida
2840 d215 500
Reposted fromlukster lukster viaVostok Vostok
8909 01db 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaVostok Vostok
derida
2025 d331 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaVostok Vostok
derida
7154 5882 500
Reposted frompsychedelix psychedelix
derida
7192 0d7e
Reposted fromsolitaire solitaire viaVostok Vostok
derida
2107 b40f
Reposted fromLucidesEye LucidesEye viaVostok Vostok
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl